بررسی واکنش های فسفرتری کلری

عباس طائب، مرتضی خسروی، كریم زارع  ، رویا رنجینه خجسته
بررسی واکنش های فسفرتری کلرید، فسفرپنتا کلرید و فسفریل کلرید با هیدروکینون ، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی ، صفحة 3341، بهار 1381.


Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59