مطالعة ترمودینامیكی كمپلكسهای دی اكسی وانادیم

مهران آقایی، كریم زارع ، حسین آقایی
مطالعة ترمودینامیكی كمپلكسهای دی اكسی وانادیم(VI) با گلایسین.، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 40  ، صفحة 2917، سال یازدهم ، تابستان 1380 .

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59