کتب فارسی (تالیف یا ترجمه)

دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59

سینتیک شیمیائی و دینامیک (جلد سوم)

سینتیک شیمیائی و دینامیک (جلد سوم)
تالیف: J.I.Steinfeld, J.S.Francisco & W.L.Hase ترجمه: کریم زارع، کاوش مجلسی. 1384

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59

سینتیک شیمیائی و دینامیک (جلد دوم)

سینتیک شیمیائی و دینامیک (جلد دوم)
تالیف: J.I.Steinfeld, J.S.Francisco & W.L.Hase ترجمه: کریم زارع، کاوش مجلسی. 1384

Image
چا رم نرم افزاری توانمند در بیوفیزیک
مجید منجمی، کریم زارع 1385
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59

راز خوشبختی

راز خوشبختی
کریم زارع. نشر قلم فرزانگان. 1384

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59

مقدمه ای بر جنبش واکنشهای شیمیائی

مقدمه ای بر جنبش واکنشهای شیمیائی و حل مسائل آن.
کریم زارع، کاوش مجلسی. 1384

Image
مبانی شیمی فیزیک ( ترمودینامیک تعادلهای شیمیائی) جلد دوم
تالیف: J.Ficini, N.L.Bader & J.C Depezay ترجمه: کریم زارع، حبیب اشعثی1383

Image
مبانی شیمی فیزیک ( ترمودینامیک تعادلهای شیمیائی) جلد اول
تالیف: J.Ficini, N.L.Bader & J.C Depezay ترجمه: کریم زارع، حبیب اشعثی1383

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59

سینتیک شیمیائی (مسائل و حل آن)

سینتیک شیمیائی (مسائل و حل آن)
کریم زارع، کاوش مجلسی، نشر قلم فرزانگان، 1384
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59

سینتیك و دینامیك شیمیایی

سینتیك و دینامیك شیمیایی
تألیف جفری، آی. استینفلد و جوزف. اس. فرانسیسكو و ویلیام. ال. هیس (ویرایش دوم 1999). ترجمه¬ی دكتر كریم زارع، دكتر كاوش مجلسی (جلد اول). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی 1380.


Image
سینتیك شیمیایی (اصول مباحث پیشرفته)
نوشته س.ر.لوگان ترجمه شده به وسیله دكتر فرخ قریب و دكتر كریم زارع، 1380.

Image
صفحه1 از3