اهم سوابق علمی و اجرایی

ریاست دانشگاه تربیت معلم، رئیس نخستین دانشگاه آزاد اسلامی(تبریز)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، رئیس شورای هدایت دانشگاه، رئیس مناطق 1و2و7 دانشگاه، معاونت های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، بین الملل و پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حکم ریاست جمهوری و در حال حاضر رئیس باشگاه پژوهشگران جوان.
ریاست مرکز تحقیقات شهید بهشتی و مرکز علمی دانشگاه تبریز و رئیس مجمع متخصصین ایران و عضو هیئت مؤسس این مجمع، عضو هیأت مؤسس و دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران.
سر دبیر مجله بین المللی شیمی فیزیک و شیمی نظری و سر دبیر مجله نمای پژوهش و داور بین المللی دکترای تخصصی.
عضو شورای پژوهشی علمی کشور با حکم ریاست جمهوری.
رئیس کمیسیون علوم، تحقیقات و فن آوری نمایندگان ادوار و عضو هیأت رئیسه کانون نمایندگان.
مدیر مسئوول و سردبیر مجله علوم پایه و نماینده انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران در المپیادهای شیمی، در حال حاضر رئیس شورای هماهنگی واحدهای دانشگاهی خارج از کشور.
نائب رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه و عضو هیأت رئیسه گروه های دوستی ایران و چین و نماینده دوره چهارم مجلس.

فعالیت در پستهای اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی:
ردیف سمت و نوع فعالیت
1 عضو کمیته مرکزی گزینش اخلاقی اساتید شورای عالی انقلاب فرهنگی
2 عضو هیئت مرکزی گزینش اساتید وزارت فرهنگ و آموزش عالی
3 عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی
4 فعالیت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در سمت نماینده مردم شیراز
5 عضویت در هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی
6 بعنوان عضو شورای پژوهش های علمی کشور
7 عضویت شورای گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
8 حکم ریاست دانشگاه تربیت معلم
9 عضویت کمیته گسترش علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی
10 عضویت کمیته گزینش استاد دانشگاه آزاد اسلامی
11 ریاست برگزاری جشن نمادین ازدواج دانشجوئی تهران
12 ریاست اولین واحد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تبریز)
13 سمت معاونت دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی
14
معاونت آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی
15
(حق امضاء) جهت مکاتبات مربوط به امور آموزشی و دانشجوئی در دفتر مرکزی
16
عضو کمیته فرهنگی – سیاسی ستاد گسترش و تعمیق اسلام در دانشگاه ازاد اسلامی
17
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
18
رئیس هیئت اجرایی جشن نمادین ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 80
19
رئیس هیئت اجرایی جشن نمادین ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 81
20
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
21
نائب رئیس کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
22
مشاوره و رئیس برنامه ریزی در امور بین الملل
23
عضویت در شورای مرکزی بورس دانشگاه آزاد اسلامی
24
عضویت هیئت ممیزه غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
25
عضویت در کمیته بهره برداری از دستگاهها و تجهیزات آنالیز مواد مستقر در سازمان پژوهشی و آموزشی دانشگاهی
26
مدیر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
27
عضویت کمیته تخصصی علوم پایه هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی
28
رئیس اولین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران
29
مدیریت مرکز علمی دوره های شبانه دانشگاه تبریز
30
مسئول گروه در هسته آموزشی شیمی
31
سرپرست آزمایشگاه شیمی فیزیک
32
رئیس امتحانات گروه آموزش دانشکده علوم دانشگاه آذرابادگان
33
دریافت درجه در مرکز کمیسیون نشریات علمی کشور
34
دریافت درجه علمی – پژوهشی برای مجله علوم پایه در مرکز کمیسیون نشریات علمی کشور
35
ریاست اولین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران
36
عضو هیئت بررسی پیشنهادات مربوط به ارتقا گروه
37
مسئول بانک اطلاعات و آمار
38
بازرس کاروان سازمان حج و زیارت
39
عضو شورای آموزشی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
40
عضو کمیته گزینش اخلاقی در دانشگاه تربیت معلم
41
معاونت پارلمانی دانشگاه آزاد
42
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان