طراحی و ساخت یک الکترود غشائی

علیرضا عابدین، حسین آقایی و كریم زارع
طراحی و ساخت یک الکترود غشائی  یون گزین برای شناسایی  یون برمید بر پایه یونوفر جدیدی از مشتقات آزاپیریلیوم ، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی ، شمارة 51 ، صفحة 4213، بهار 1383.


Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59