تعیین ثابت پایداری کمپلکس مشتقات اتری کالیکسارن

مریم رحیمی، كریم زارع ، سعید تقوایی گنجعلی
تعیین ثابت پایداری کمپلکس مشتقات اتری کالیکسارن با یونهای فلزات قلیایی در محیط آبی، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی ، شمارة 51 ، صفحة 4227، بهار 1383.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59