الگوهای وابستگی به قدرت یونی

كاوش مجلسی، كریم زارع ، فرانک تیموری
الگوهای وابستگی به قدرت یونی  برای ثابتهای پایداری سیستمهای Mo(VI)-EDTA, Mo(VI)-NTA در محلول آبی سدیم پر کلرات، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی ، 1383.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59