بررسی میزان جذب آنتیموآنIII)) و آنتیموآنV))

حسین عطار، راشل فلیژر و فلورانس لگرد، كریم زارع
بررسی میزان جذب آنتیموآنIII)) و  آنتیموآنV))  توسط قارچ تجاری ساکارومایسز سرویزیه در محیط آبی با کمک دستگاه ICP-AES ، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی ، شمارة 48 ، صفحة 3915، تابستان 1382.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59