مقایسه اثر قدرت یونی بر روی تشكیل كمپلكس

كریم زارع،كاوش مجلسی
مقایسه اثر قدرت یونی بر روی تشكیل كمپلكس دی اكسووانادیم( V) با فنیل آلانین و مولیبدن (VI) با گلوتامیك اسید
مجله علمی پژوهشی علوم پایه دانشگاه آزاد سلامی،جلد12،شماره45، پاییز 1381.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59