مطالعة پایداری كمپلكس یون لانتانیوم

كریم زارع ، پوپك خزائای پارسا ، فرخ قریب ، محمد رضا یافتیان
مطالعة پایداری كمپلكس یون لانتانیوم (III) توسط 1 ،3 كلیكس 4 – بیس – كراون – 6 (BC6) و 1،3 –كلیكس 4 – بیس- كراون 5 – (BC5) در متانول .، مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی ، پاییز 1380 ، صفحة 3055 .

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59