تعیین بهترین شرایط استخراج بور

حسین غفوریان،حسین آقابزرگ،مهدی شفایی،گودرز محسنی دوز بهانی ، كریم زارع
تعیین بهترین شرایط استخراج بور در مقیاس صنعتی از معدن قره گل زنجان،مجله علوم پایه،شماره 35 و36 ،بهار و تابستان 1379
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59