استخراج لیندازولن از مرجان نرم

طاهره ناجی، شهربانو عریان،كریم زارع،عبدالحسین روستائیان
استخراج لیندازولن از مرجان نرم "Echinogorgia cf.india " در یكی از جزایر خلیج فارس،مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 29 و 30 پائیز و زمستان 1377 .

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59