تعیین نسبت فعالیت در واكنش كوپلیمریزاسیون

آتوسا كاووسیان ، فرشید زیایی ، مهدی نكومنش ، م.حقیقی ، كریم زارع
تعیین نسبت فعالیت در واكنش كوپلیمریزاسیون : مقایسه روشها برای سیستم استیرن/آكریلونیتریل.، مجله علوم پایه،جلد 10 ، شماره 38 ، زمستان 1380
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59