تعیین ثابت پایداری كمپلكس V

- فرخ قریب، كریم زارع، سعید  عابدینی خرمی، م شفائی، م .قانع، مجید منجمی
تعیین ثابت پایداری كمپلكس  V(V)  با سیستئین، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شماره 22-19 سال 1375.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59