مقالات فارسی

كریم زارع
 تعیین ثابتهای پایداری و مکانیسم پیچیده های V(V), Mo(VI), W(VI) ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، شماره 7، مهرماه 1365.
عبدالحسین روستائیان و كریم زارع و زهره حبیبی و فاطمه میرجلیلی.
ترپن و ترپنوئید (Terpenes and Terpenoids)، قسمت دوم،  سس كوی ترپنها(Sesquiterpenoids) ، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، جلد اول شماره دوم صفحه 122 تابستان 1370.
كریم زارع
مطالعه سینتیكی واكنش شكستن كمپلكس  V(V)  , W(VI)  ,  Mo(VI)   به روش سینتیك تفاضلی، مجله علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 1  صفحات 24-11  زمستان سال 1370  .

Image

كریم زارع
مطالعه سینتیكی واكنش شكستن كمپلكس  V(V)  با اسید نیتریلوتری استات  (NTA) و ایمینودی استیك اسید  (IDA)  بوسیله  یونهای هیدروكسیل، مجله علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره  2  زمستان سال 1370 .

Image
سعیید عابدینی خرمی، فرخ قریب، كریم زارع، حسین آقایی
اندازه گیری ثابت پایداری كمپلكس دی اكسی وانادیم(V) باسرین. مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، سال یازدهم، شماره 2، زمستان سال 1371.

Image

فرخ قریب، كریم زارع، سعیید عابدینی خرمی
اندازه گیری ثابت پایداری كمپلكس دی اكسی وانادیم(V) باسرین. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 5-4 ، تابستان و پاییز سال 1371.

Image

كریم زارع
مطالعه سینتیكی بر روی  دكمپلكسه شدن كمپلكس دی اكسووانادیم  V(V)  با  EDTA  و  EDDA  .  مجله  علوم  دانشگاه الزهرا  شماره3  ،سال 1371.

Image

كریم زارع
 مطالعه ترمودینامیکی کمپلکس شدن یونهای اکسیژن دار مولیبدن توسط لیگاندهای آمینوکربوکسیلیک و مقایسه نتایج بدست امده با کیلات های یونهای اکسیژن دار تنگستن و لیگاندهای یکسان، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی ، بهار 1371.

Image

سعید  عابدینی  خرمی ،  فرخ قریب،  كریم  زارع، محمد رضا غلامی
مقایسه و تعیین ثابت پایداری كمپلكسهای دی اكسی وانادیم  (V)   و اكسی وانادیم  (V)  با گلیسین، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، شماره  6، زمستان 1371.

Image

فرخ قریب،سعید عابدینی خرم، كریم زارع،محمد رضا غلامی
بررسی تشكیل كمپلكس بین یون پروانادیل و والین.مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی،شماره 5 ، تابستان و پاییز سال 1371.

Image
صفحه1 از3