اصول شیمی فیزیك و ترمودینامیك شیمیایی تقارن

جكی لاین فیسینی، نیكول لامبروز بدر، جین كلود دپزی
اصول شیمی فیزیك و ترمودینامیك شیمیایی تقارن، ترجمه شده به¬وسیله دكتر كریم زارع و حبیب اشعثی سال 1989.
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59