اصول شیمی فیزیك، ساختمان ماده و سینتیك شیمیایی

جكی لاین فیسین، نیكول لامبروز بدر و جین كلود دپزی
اصول شیمی فیزیك، ساختمان ماده و سینتیك شیمیایی (قسمت دوم)، ترجمه شده به وسیله دكتر كریم زارع و حبیب اشعثی، مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1992.
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59