شیمی آلی 1

موریسون و بوید
شیمی آلی، ترجمه شده به وسیله مهیار كسایی و مهرداد كسایی، زیر نظر كریم زارع و جواد عزیزیان، جلد 1، نشر جهاد دانشگاهی سال 1992.
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59