شیمی آلی 3

موریسون و بوید
شیمی آلی، ترجمه شده به وسیله مهیار كسایی و مهرداد كسایی، زیر نظر علمی
كریم زارع و جواد عزیزیان، جلد 3، مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1995.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59