مبانی مكانیسم و سینتیك شیمیایی

اچ. أی. اوری
مبانی مكانیسم و سینتیك شیمیایی، ترجمه شده به وسیله كریم زارع، خلیلی صوتی خیابانی، داوود فرشباف دادجو، مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1995.
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59