سینتیك شیمیایی (اصول مباحث پیشرفته)

سینتیك شیمیایی (اصول مباحث پیشرفته)
نوشته س.ر.لوگان ترجمه شده به وسیله دكتر فرخ قریب و دكتر كریم زارع، 1380.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59