سینتیك و دینامیك شیمیایی

سینتیك و دینامیك شیمیایی
تألیف جفری، آی. استینفلد و جوزف. اس. فرانسیسكو و ویلیام. ال. هیس (ویرایش دوم 1999). ترجمه¬ی دكتر كریم زارع، دكتر كاوش مجلسی (جلد اول). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی 1380.


Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59