تعیین ثابت پایداری كمپلكس یون سزی

كریم زارع ، پوپك خزائلی پارسا ، فرخ قریب ، زهیر اسفاری ، موریس اروا
تعیین ثابت پایداری كمپلكس یون سزیم با 1, 3 – كلیكس ]4[ - بیس – كراون – 6 با استفاده از برنامة Data Fit . مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی، سال یازدهم ، شمارة 42 ، صفحة 3099، زمستان 1380.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59