بررسی کاربرد مدل MSA

سعید عابدینی خرمی، مرتضی خسروی، مهدی شفایی ، نوشین سجادی و كریم زارع
بررسی کاربرد مدل MSA در تعیین ثابت پروتونه شدن گلایسین و آلانین، . مجلة علوم پایة دانشگاه آزاد اسلامی،  صفحة 1299، زمستان 1375.

Image
دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 10:59